Přeshraniční fúze

V rámci přeshraniční fúze musí každá dotčená společnost dodržet ustanovení a formální náležitosti vnitrostátního práva, kterému podléhá. Během procesu fúze se tak na každou společnost mohou vztahovat právní předpisy jiné jurisdikce.

Co do relevantních bodů přeshraniční fúze vyplývající z české legislativy a vztahující se na českou společnost, je třeba myslet na následující osmero.

 1. Určení rozhodného dne. Rozhodným dnem je datum, od kterého budou transakce zanikající společností pro účely účetnictví považovány za transakce nástupnické společnosti.
 2. Projekt přeshraniční fúze. Fúzující společnosti navrhují plán přeshraniční fúze, který obsahuje společné podmínky a musí být v souladu s právními předpisy platnými pro každou dotčenou společnost.
 3. Zveřejnění projektu fúze. Projekt musí být zveřejněn v obchodním rejstříku, aby jej třetí strany mohly vzít na vědomí.
 4. Informace věřitelů. Věřitelé zanikající společnosti musí být informovaní o projektu přeshraniční fúze stejně tak jako o jejich právech z toho vyplývajících.
 5. Zaměstnanci absorbované společnosti. Zaměstnanci zanikající společnosti mají právo seznámit se s projektem přeshraniční fúze a písemně se k němu vyjádřit.
 6. Zprávy. Zanikající společnost má povinnost vyhotovit dvě zprávy. První zpráva se týká pravděpodobných důsledků přeshraniční fúze na zúčastněné strany a na zaměstnance. Druhá zpráva je odborná zpráva určená pro zúčastněné strany.
 7. Valná hromada. Valná hromada hlasuje a schvaluje přeshraniční fúzi a související dokumentaci. Usnesení valné hromady musí mít formu notářského zápisu.
 8. Osvědčení vystavené notářem. Notář vystaví osvědčení, které dokládá, že byly splněny všechny formální náležitosti vyžadované zákonem pro přeshraniční fúzi.

Nabízíme

Příprava veškeré transakční dokumentace ve spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi.

Zápisy do obchodního rejstříku.

Poradenství po realizaci transakce.


Praktické tipy

 • Projekt přeshraniční fúze doporučujeme vypracovat v obou úředních jazycích dotčených společností.

 • Za účelem vyhotovení příslušného osvědčení může notář požadovat osvědčení od různých výkonných orgánů fúzujících společností.

 • Právní účinky fúze nastávají podle práva nástupnické společnosti.

 • V případě, že nástupnická společnost vlastní 100% zanikající společnosti, aplikují se zjednodušená pravidla.


Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003