Blog

Platné a účinné změny v pracovním právu

O plánovaných změnách v pracovním právu jsme psali už v červnu letošního roku, avšak v průběhu legislativního procesu došlo k několika důležitým úpravám, které se týkají nejen obsahu, ale i účinnosti novely zákona. Poslanecká sněmovna totiž setrvala na svém původním návrhu, což znamená, že nedojde k předpokládanému odložení účinnosti novely na 1. 1. 2024. Většina významných změn je tedy účinná už od 1. 10. 2023.
Přečíst článek

Návrh zákona o tzv. hromadných žalobách

Zákon o hromadném řízení by měl český právní řád obohatit o nový právní institut, jež se obecně nazývá hromadnou žalobou. Přestože jsou hromadné žaloby typické pro angloamerické právní systémy, díky jejich nesporným výhodám bylo pouhou otázkou času, než se začnou objevovat i v kontinentálních právních systémech.
Přečíst článek

Plánované změny v pracovním právu

V následujících týdnech by mělo dojít k přijetí rozsáhlé novely zákoníku práce, která by měla být účinná od 1. ledna 2024. Přestože je stále možné, že se představená právní úprava ještě změní, s největší pravděpodobností půjde jen o dílčí detaily. Hlavním účelem této novely je totiž transpozice dvou směrnic Evropské unie. Jinými slovy, stát je povinen právní úpravu obsaženou ve směrnicích zapracovat do českého právního řádu.
Přečíst článek

Důsledky možného zvýšení advokátního tarifu

V posledních měsících se stala nemalým tématem změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif). Podle Ministerstva spravedlnosti je cílem této novely upravit odměny advokátů tak, aby výše odměn byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců, ale také odborné náročnosti vykonávaných činností a míře odpovědnosti advokáta.
Přečíst článek

V dohledné době by mělo být možné zažádat Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta i v případě, kdy nejde o bezplatnou právní pomoc

Ačkoliv se to může zdát dosti překvapivé, novela zákona o advokacii z roku 2018 ve snaze rozšířit přístup k bezplatné právní pomoci u osob, u nichž to odůvodňují jejich příjmové a majetkové poměry, současně nezamyšleně znemožnila zažádání o ustanovení advokáta Českou advokátní komorou (ČAK) i žadatelům, kteří jsou ochotni za dané právní služby zaplatit.
Přečíst článek

Novela autorského zákona

Jednou z nejdůležitějších novel, jež nabyly svou účinnost na počátku letošního roku, je nepochybně novela autorského zákona, která výrazně zlepšuje postavení autorů a zajišťuje lepší ochranu jejich děl v digitálním prostoru. V rámci implementace několika směrnic Evropského parlamentu a Rady tak došlo ke zpřísnění odpovědnosti pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu on-line a pro poskytovatele služeb informačních společností. Novela také obsahuje nové typy zákonných licencí týkajících se především digitálního obsahu.
Přečíst článek

Povinné zřizování datových schránek v roce 2023

V důsledku přijatých legislativních změn v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci dojde od 1. ledna 2023 k povinnému zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám (tzn. živnostníci či OSVČ) a všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají.
Přečíst článek