O nás

Advokátní kancelář BARTHELEMY & PARTNERS založená v roce 2018 poskytuje právní služby domácí i zahraniční klientele.

Partneři advokátní kanceláře Eliška BARTHELEMY, Pavel NOVOTNÝ, Lukáš JURÁSEK a Jan KLETENSKÝ mají bohaté zkušenosti ze svého předchozího působení ve významných advokátních kancelářích.

Vzhledem k tomu, že členové BARTHELEMY & PARTNERS studovali na prestižních francouzských univerzitách, advokátní kancelář se specializuje zejména na frankofonní firemní a soukromou klientelu.

Člen advokátní kanceláře Hana SPÍVALOVÁ získala právní vzdělaní a praxi ve Francii a je nyní zapsaná advokátka u Pařížské i České advokátní komory. Advokátní kancelář BARTHELEMY & PARTNERS tak poskytuje právní služby a zastoupení i v oblasti francouzského práva, zejména pomáhá české klientele při řešení právních záležitostí ve Francii.

Svým klientům proto advokátní kancelář poskytuje komplexní servis při řešení všech právních záležitostí s citem pro frankofonii a francouzskou kulturu, přesahující pouhou znalost jazyka.

K této dvojí odbornosti, právní a kulturní, se přidává též jednoduchost v komunikaci a flexibilita.

Členové advokátní kanceláře komunikují celkově v 7 jazycích, konkrétně v jazyce českém, francouzském, anglickém, italském, španělském, ruském a ukrajinském.

Služby

Příprava pracovních a manažerských smluv včetně konkurenčních doložek, smluv o mlčenlivosti, kolektivních smluv a smluv upravujících další formy zaměstnávání

Příprava návrhů vnitřních právních předpisů

Provádění právního auditu, tzv. due diligence pracovněprávní dokumentace

Právní poradenství a příprava dokumentů souvisejících s odpovědností zaměstnance a zaměstnavatele, ukončením pracovního poměru a propouštěním

Zastupování klienta v pracovněprávních sporech v soudním řízením a při arbitrážích

Asistence klienta při řešení následků spojených s ochranou zdraví na pracovišti

Právní poradenství při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí

Pracovněprávní školení

Právní poradenství a příprava dokumentů souvisejících s přeměnou společnosti, fúzemi, akvizicemi a restrukturalizacemi společností

Právní asistence při nákupu nebo prodeji akcií a podílů

Převody závodů a nakládání s jejich částmi

Příprava a vyjednávání transakční dokumentace

Provádění právního auditu, tzv. due diligence

Zastupování při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Příprava obchodních smluv, společenských smluv a zakladatelských listin

Právní asistence při zakládání a změnách obchodních společností a družstev

Pomoc při řešení mezinárodních obchodních sporů, akcionářských a partnerských sporů

Zápisy do obchodního rejstříku

Právní poradenství v oblasti odpovědnosti a ručení

Právní poradenství v oblasti správy a řízení společnosti, tzv. Corporate governance

Právní asistence při zakládání společnosti

Příprava smluv upravujících vztahy mezi jednotlivými subjekty společnosti

Příprava dokumentace a zastupování klienta při konání valné hromady

Právní poradenství při zvyšování, či snižování základního kapitálu

Právní poradenství v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), předávání osobních údajů do zahraničí, správy dat a oznamovací povinnosti

Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Příprava nájemních a podnájemních smluv jak bytových, tak i nebytových prostor

Právní poradenství při vypovídání smluv

Zastupování klienta ve sporech vzniklých mezi nájemcem a pronajímatelem

Příprava předmanželských smluv

Zastupování klienta v řízení o rozvod manželství a o rozdělení společného jmění manželů

Zatupování klienta v řízení o úpravě styku s dítětem, o svěření dítěte do péče a o stanovení výše výživného

Zastupování klienta ve správních, rozhodčích a soudních řízeních

Právní poradenství týkající se alternativního řešení sporů

Právní asistence pro klienta v rámci mediačního řízení a při sjednávání smíru

Právní asistence při dohledu nad výkonem rozhodnutí

Výkon právních služeb spojených se správou pohledávek

Příprava předžalobních výzev k úhradě dluhu a komunikace s dlužníkem

Zastupování klienta v rozhodčím, soudním a exekučním řízení včetně řízení insolvenčního

Kontrola plnění pohledávek

Právní poradenství a příprava dokumentů pro koupi, prodej, pronájem a převody nemovitostí, a to včetně bytových i nebytových prostor

Právní poradenství pro nakládání s nemovitostmi v zahraničí, financování a zajištění nemovitostí a při převodech vlastnictví

Právní poradenství v oblasti stavebního práva a sporných otázek vzniklých při výstavbě

Zastupování klienta při jednáních a v řízeních vedených před správními, rozhodčími a soudními orgány

Audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem

Zastupování při jednání s příslušnými úřady

Příprava a sepisování všech typů smluv včetně leasingových smluv

Právní poradenství týkající se závazků ze smluv a smluvní odpovědnosti

Právní poradenství při odstoupení od smlouvy a vypovězení smlouvy

Zastupování klienta ve vzniklých smluvních sporech

Právní poradenství v oblasti franšízingových smluv a úpravě práv a povinností mezi franšízingovým poskytovatelem a příjemcem

Právní poradenství týkající se ochrany značky a duševního vlastnictví