Důsledky možného zvýšení advokátního tarifu

V posledních měsících se stala nemalým tématem změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif). Podle Ministerstva spravedlnosti je cílem této novely upravit odměny advokátů tak, aby výše odměn byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců, ale také odborné náročnosti vykonávaných činností a míře odpovědnosti advokáta. 

 Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že by se tato změna neměla příliš dotknout klientů, jež mají odměnu advokáta zakotvenou smluvně, v případě náhrady nákladů řízený by došlo ke změně opravdu podstatné. Obecně existují dva způsoby určení odměny advokáta. V prvním případě je odměna advokáta za poskytování právních služeb stanovena ve smlouvě a to, buď ujednáním odměny podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek, nebo tzv. odměnou za úspěch, kdy advokátovi náleží určitá část z celkového vymoženého, případně ušetřeného, finančního plnění. 

 V případě druhém, kdy odměna advokáta není zakotvena ve smlouvě s klientem, se odměna určuje právě na základě ustanovení předmětné vyhlášky. Tento způsob určení odměny advokáta ovšem není příliš častý, především ve velkých městech současná výše advokátního tarifu vůbec neodpovídá skutečným nákladům. 

 Vzhledem k tomu, že je drtivá většina odměn advokátů stanovena smluvně, největší význam případné změny této vyhlášky pro klienty spočívá v náhradě nákladů řízení, která se počítá podle advokátního tarifu. Obecně platí, že nárok na náhradu nákladů řízení má ta strana, která byla v řízení plně úspěšná. Na neúspěšné straně řízení je potom, aby úspěšné straně nahradila náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění svého práva. S ohledem na to, že ke změně výše advokátního tarifu nedošlo od roku 2006, nepoměr mezi skutečnými náklady a náhradou nákladů přiznanou soudem se neustále zvyšuje. Pro představu za období od roku 2006 do roku 2022 dosáhla míra inflace více než 50 %. 

 Nejen, že tedy dochází k určitému neustálému „zdražování“ právního sporu pro úspěšnou stranu, v případě nemajetných lidí, kteří si nemohou dovolit před sporem advokátovi hradit žádnou odměnu, se ovšem jedná o významnou překážku dosažení spravedlnosti a možnosti domoci se svého práva. V současné situaci nemusí být vůbec výjimečné, že nepokrytí nákladů advokáta v případě úspěšného sporu, může vést k tomu, že jsou nemajetní lidé v případě právního zastoupení odmítání i v případě, kdy je právo jednoznačně na jejich straně. 

 Stejně tak je možné, že by případná změna odměny advokáta mohla napomoci kupříkladu i lidem, kterým je advokát v trestním řízení přidělen ex offo nebo lidem, kterým je advokát ustanoven jako opatrovník.

 Přestože se v současné době (po mezirezortním připomínkovém řízení) jeví pravděpodobnějším, že ke změně předmětné vyhlášky nedojde přinejmenším k plánovanému datu 1. července 2023, kdy měla nabýt účinnosti, odměna advokáta odpovídající ekonomické realitě je naprostou nutností, byť nemusí jít o jednorázový a skokový nárůst jako v případě této novely.