Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích počítá s možností řídit auto už od 17 let a se změnou současného bodového systému

Je velmi pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti dočkáme velkých změn v provozu na pozemních komunikacích. Tyto změny budou zahrnovat především možnost řídit auto od 17 let a zjednodušení bodového systému. 

 

Vládní novela zákona o pozemních komunikacích by měla nově umožnit udělení řidičského oprávnění pro skupinu B i osobě, jež dosáhla věku 17 let. Je zde ovšem podmínka souhlasu zákonného zástupce, přičemž dále by platilo, že držitel tohoto řidičského oprávnění může motorové vozidlo zařazené do skupiny B řídit pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako mentor. 

 

Zmíněným mentorem by mohla být osoba, jež splní všechny podmínky stanovené zákonem. Nejdůležitějšími podmínkami jsou udělení řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety, 5 leté nepřetržité držení řidičského oprávnění pro skupinu B, nepozbytí práva k řízení motorového vozidla v posledních 5 letech a neexistence žádného zaznamenaného bodu v bodovém hodnocení. 

 

Novela dále počítá s jistými omezeními, co se týče počtu mentorů a podmínek pro způsob, jakým je možné vykonávat 17letému řidiči doprovod. Každý 17letý řidič by měl mít maximálně 4 mentory zapsané v registru řidičů. Tito mentoři by ovšem nesměli vykonávat doprovod, pakliže je jejich schopnost k této činnosti snížena v důsledku jejich zdravotního stavu nebo po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky. 

 

Další změna se týká povinnosti absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů pro řidiče, kteří ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchají přestupek nebo trestný čin, za nějž bylo řidiči v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů. 

 

Poslední velká změna se týká bodového systému a s ním spojených pokut. Novela počítá se zjednodušením současného bodového systému snížením sazeb z pěti na tři. Nově by tedy mělo být možné udělit řidiči podle závažnosti jednání 2, 4 nebo 6 bodů. Zároveň by jako doposud platila hranice 12 bodů pro pozbytí řidičského oprávnění. 

 

Vzhledem k tomu, že novelu zákonu čeká teprve projednání v garančním výboru, je možné, že ještě dojde k dílčím změnám. Je ovšem dosti pravděpodobné, že dojde k přijetí zákona s popsanými stěžejními změnami.