V dohledné době by mělo být možné zažádat Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta i v případě, kdy nejde o bezplatnou právní pomoc

Ačkoliv se to může zdát dosti překvapivé, novela zákona o advokacii z roku 2018 ve snaze rozšířit přístup k bezplatné právní pomoci u osob, u nichž to odůvodňují jejich příjmové a majetkové poměry, současně nezamyšleně znemožnila zažádání o ustanovení advokáta Českou advokátní komorou (ČAK) i žadatelům, kteří jsou ochotni za dané právní služby zaplatit. Vložením ustanovení: „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují“ do § 18c odst. 1 zákona o advokacii došlo k vyloučení všech osob, které jsou sice ochotné za právní pomoc zaplatit, avšak byly několikrát odmítnuty advokáty, na než se samy obrátily.   

 

Na základě nálezu Ústavního soudu bude mít zákonodárce čas do 31. 12. 2023, aby přijal zákonnou úpravu, která nebude odporovat ústavnímu pořádku. Do této doby byla totiž odložena vykonatelnost nálezu, kterým se bude zrušovat napadené ustanovení. Návrh na zrušení zákona podal Městský soud v Praze, který rozhodoval o žalobě proti usnesení ČAK, jímž bylo zastaveno řízení o žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní služby. Žalobkyně se s žádostí o ustanovení advokáta na ČAK obrátila poté, co několik advokátů, která oslovila, odmítlo zastoupení převzít. V žádosti žalobkyně bylo uvedeno, že nesplňuje podmínky pro poskytnutí právní pomoci, pročež bude hradit náklady spojené s právním zastoupením sama. ČAK však s ohledem na znění zákona o advokacii této žádosti nevyhověl. 

 

Ústavní soud následně v nálezu rozhodl, že se bude předmětné ustanovení k danému termínu zrušovat pro jeho rozpor s právem na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 a právem na právní pomoc zaručeným čl. 37 odst. 2 Listinou základních práv a svobod. Vyloučení žadatelů, kteří se nemohou smluvní právní pomoci domoci z jiných důvodů než příjmových a majetkových, je tedy jednoznačně nepřípustné. 

 

Absence dostatečných finančních prostředků není zdaleka jediným důvodem, proč může být obtížné získat odbornou právní pomoc. Těmito důvody může být např. složitost sporu či nízká lukrativnost. Stejně tak bychom neměli zapomínat na situaci kupříkladu starších lidí, kteří nemusí být schopni si zajistit advokáta ze zdravotních či jiných důvodů nebo na situaci osob žijících v menších obcích a městech.