Slevy na pojistném jako podpora některých zkrácených úvazků

V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů publikován zákon, který nově zavádí slevy na pojistném na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem v rámci tzv. rodinného balíčku. Tento vládní balíček si klade za cíl pomoci rodinám v podmínkách energetické krize a rostoucí inflace.

 

Snížení pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem bude ve výši 5 % pro zkrácené úvazky (zaměstnanec musí být v pracovním nebo služebním poměru) v rozsahu 8 až 30 hodin týdně, pokud zaměstnanec nepřekročí měsíční limit 138 odpracovaných hodin u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Zákon samozřejmě pamatuje i na některé situace, kdy sleva na pojistném  zaměstnavateli náležet nebude, mělo by se ovšem jednat spíše o výjimky. Zneužívání by potom mělo zamezit omezení čerpání slevy na jednoho zaměstnavatele. 

 

Poslední podmínkou pro uplatnění slevy je dále příslušnost zaměstnance k některé ze skupin, jež budou nově zvýhodněny. V tomto případě se jedná o osoby starší 55 let, osoby pečující o dítě mladší 10 let, osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, osoby připravující se na budoucí povolání studiem, osoby s tělesným postižením na nechráněném trhu práce, osoby na rekvalifikaci a osoby mladší 21 let. 

 

Sleva na pojistném za zaměstnance bude zaměstnavateli náležet, jen pokud před uplatněním této slevy oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za určitého zaměstnance. Zmíněný záměr může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje.