Rozhodnutí ve věci autorského práva k dílu vytvořeném umělou inteligencí

Vzniká autorské dílo, jestliže je vytvořeno umělou inteligencí? Vztahují se autorská práva na samotný námět díla, jenž osoba zadá AI a ta jej následně kompletně zhotoví? Městský soud v Praze vydal na podzim roku 2023 rozhodnutí v této věci.


Skutková podstata

Prostřednictvím umělé inteligence byla vytvořena grafika na základě žalobcova následujícího zadání: „Vytvoř obraz dvou stran, které podepisují obchodní smlouvu v konferenční místnosti nebo v kanceláři advokátní kanceláře v Praze. Ukaž pouze ruce.“ Tuto grafiku následně zveřejnil na svých webobých stránkách žalovaný. Grafik v reakci na to požádal žalovaného o odstranění tohoto díla ze stránek, ale neúspěšně. Rozhodl se proto podat žalobu na soud a domáhat se tak nároku na odstranění díla a také předcházení jakémukoliv dalšímu rušení jeho autorských práv.

K tomu však bylo nejprve třeba si položit otázku samotného určení autorství. Neboť aby došlo k zásahu do práv jednotlivce, je třeba prve určit, komu autorství náleží.


Právní otázka

Předmětem autorského práva je dle § 2 odst. 1 autorského zákona jen autorské dílo, tedy “dílo literární, dílo umělecké nebo dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (fyzické osoby) a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.” Autorské dílo musí být původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.

Po právní stránce zhodnotil soud určení autorství následovně:

Umělá inteligence sama o sobě nemůže být autorem s ohledem na nesplnění podmínek ustanovení § 5 autorského zákona, kdy autorem může být pouze fyzická osoba, kterou umělá inteligence zajisté není.

Žalobce v řízení tvrdil, že předmětný obrázek vytvořila umělá inteligence na základě jeho konkrétního zadání a tudíž mu svědčí autorství k obrázku vytvořeného umělou inteligencí. Dle § 2 odst. 6 autorského zákona samotný námět zadaný fyzickou osobou (žalobcem) není sám o sobě dílem. Stejně tak ani postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.


Rozhodnutí soudu

Zde se vracíme k původní otázce: Je osoba, která zadá umělé inteligenci námět díla, (která jej následně kompletně zhotoví), autorem? Soud rozhodl, že obrázek vytvořený umělou inteligencí nepředstavuje autorské dílo, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby – autora. Žalobce sám osobně dílo nevytvořil, to vzniklo pomocí umělé inteligence. Co se týče samotného zadání, které údajně mělo být podkladem pro následný obrázek vytvořený umělou inteligencí, řeč je jen o námětu díla či myšlence, které však samy o sobě nejsou autorským dílem.

Komu tedy autorské právo náleží když ne žalobci? Autorské právo je právem, které může náležet jen individuálně určené osobě. Pokud předmětný obrázek nevytvořil žalobce osobně, ale byla ztvárněna umělou inteligencí, nemůže se již z podstaty věci jednat o autorské dílo - protože AI není fyzickou osobou. Uvedený obrázek není ničím autorským dílem ani v základu, natož aby byl autorským dílem samotného žalobce. Jelikož žalobci nepřísluší autorství díla, tak se logicky nemůže domáhat jeho odstranění z webových stránek žalovaného.